Algemene voorwaarden "Kind in Kracht coaching"

Versie: april 2024

Opdrachtnemer en gebruiker van deze Algemene Voorwaarden:

Kind in Kracht coaching

Gevestigd aan de Kolk 67 te Huissen

Kamer van Koophandel nummer: 75741067.

 

Opdrachtgever:

 • de wettelijk gezag hebbende ouder(s)/vertegenwoordiger(s) van het Kind (minderjarige) ten behoeve van wie de Overeenkomst tot het verlenen van Diensten is aangegaan. Of:
 • opvoeders die ten behoeve van de opvoeding van kind/kinderen een workshop of training willen volgen.

 

Overeenkomst:

een mondelinge/schriftelijke Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Kind in Kracht coaching die het verlenen van Diensten door de Opdrachtnemer aan het Kind of opvoeders betreft.

 

Diensten:

alle voorbereidende en uitvoerende diensten door Kind in Kracht coaching die verband houden met de gesloten Overeenkomst.

 

Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Kind in Kracht coaching, in de vorm van individuele coaching (traject), workshop (eenmalig) of training (reeks), én alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 • Indien er in de samenwerking tussen Opdrachtgever en Kind in Kracht coaching wordt afgeweken van deze Algemene Voorwaarden, dan zijn deze afwijkingen pas geldig als deze uitdrukkelijk mondeling/schriftelijk (mogelijk digitaal) zijn overeengekomen.

 

Overeenkomst

 • Voorafgaand aan ondertekening van een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voeren beiden een eerste ontmoetingsgesprek. Kind in Kracht coaching wijst gezaghebbende ouders/vertegenwoordigers op de toepasbaarheid van deze Algemene Voorwaarden en de geldende tarieven voor afname van coaching, workshops en trainingen. Deze tarieven zijn te vinden op de website van Kind in Kracht coaching: www.kikcoaching.com
 • Wanneer een workshop of groepstraining wordt afgenomen, gaan de Algemene Voorwaarden in vanaf de digitale aanmelding voor de workshop of training.
 • Tijdens het eerste ontmoetingsgesprek voorzien de gezaghebbende ouders/vertegenwoordigers de Opdrachtnemer van voor de dienstverlening relevante informatie over het te begeleiden Kind. Wanneer het Kind jonger is dan 16 jaar en de aanwezige gezaghebbende ouder/vertegenwoordiger een Overeenkomst aan wil gaan, dan deelt deze de Opdrachtnemer mede wie deelt in het ouderlijk gezag over het Kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is.
 • In het geval er één van de gezaghebbende ouders/vertegenwoordigers een Overeenkomst met Kind in Kracht coaching aan wil gaan, is deze verplicht om de andere gezaghebbende ouder/vertegenwoordiger hierover te informeren en dient er zorg voor te dragen dat ook deze ouder/vertegenwoordiger zijn of haar schriftelijke toestemming verleent. 
 • Indien de andere gezaghebbende ouder/vertegenwoordiger niet of niet (langer) instemt met individuele begeleiding van het Kind of deelname van het Kind aan een training, dan dient Kind in Kracht coaching hier direct van op de hoogte te worden gesteld. In dat geval is het de Opdrachtnemer niet toegestaan om het Kind (verder) te coachen of deel te laten nemen aan de training.
 • Indien één van gezaghebbende ouders/vertegenwoordigers van het Kind de andere gezaghebbende ouder/vertegenwoordiger níet op de hoogte stelt van de overeen te komen samenwerking met Kind in Kracht coaching, dan zijn de gevolgen hiervan voor rekening van de nalatige opvoeder. De betreffende opvoeder kan de Opdrachtnemer hier als kindercoach dan ook niet op aanspreken.

 

Afspraken

 • Afspraken voor individuele coaching, workshop of trainingsdagen beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. De Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat het Kind op de juiste tijd/plaats aanwezig is en weer opgehaald wordt. Het Kind komt en vertrekt zelfstandig indien van te voren afgesproken.
 • Indien het Kind later aanwezig is dan op het afgesproken tijdstip, dan betekent dit niet dat de activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip. De Opdrachtgever blijft dan alsnog het volledige tarief verschuldigd.
 • De Opdrachtgever dient tijdens een activiteit telefonisch bereikbaar te zijn voor de Opdrachtnemer.
 • Indien de Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, omdat hij of zij zelf (in het geval van een workshop) of het Kind verhindert is, dan dient hij/zij Kind in Kracht coaching hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen. Een gemiste coaching, workshop of trainingsdag kan ingehaald worden, mits deze voortijdig is afgezegd.
 • Indien een afspraak voor individuele coaching of een workshop door de Opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang en er is geen aanwijsbare reden voor overmacht waardoor dit eerder gemeld kon worden, dan is de Opdrachtnemer gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan de Opdrachtgever. Indien dit het geval is, wordt een nieuwe afspraak om de gemiste coaching of workshop in te halen ook in rekening gebracht tegen het gebruikelijke tarief.
 • Bij verhindering van het Kind van een volledige trainingsreeks kan de Opdrachtgever tot 4 weken voor tijd kosteloos annuleren (per mail). Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag betaalt de Opdrachtgever 50% van het bedrag, tenzij er één of meerdere deelnemers op de wachtlijst staan. Bij annulering binnen 2 weken wordt het volledige bedrag voor de gehele training in rekening gebracht. Uiteraard mag een ander Kind deze plek innemen, indien de Opdrachtnemer hierover per mail op de hoogte van wordt gebracht.
 • Kind in Kracht coaching is altijd gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht niet kan doorgaan. Zij zal de Opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

 

Tarieven

 • De geldende tarieven voor coaching, workshop en trainingen staan vermeld op www.kikcoaching.com en worden op verzoek aan de Opdrachtgever toegezonden. Bedragen zijn inclusief voorbereiding, drinken en wat lekkers, tenzij anders aangegeven.
 • Dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, wordt op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 • Kind in Kracht coaching is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.

 

Factuur en betaling

 • Kind in Kracht coaching stuurt de Opdrachtgever periodiek een factuur voor afgenomen dienstverlening van coaching aan het Kind de periode daarvoor. Een periode betreft een maand. De Opdrachtgever dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan de Opdrachtnemer te voldoen.
 • Bij gebreke van tijdige betaling is Kind in Kracht coaching gerechtigd de dienstverlening direct stop te zetten.
 • Kind in Kracht coaching stuurt de Opdrachtgever een factuur voor af te nemen dienstverlening in de vorm van een workshop of groepstraining 3 weken voorafgaand aan de afgesproken datum waarop de workshop plaatsvindt of waarop de training start. De Opdrachtgever dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan de Opdrachtnemer te voldoen.
 • Bij gebreke van tijdige betaling (zowel bij coaching, workshop en trainingen) ontvangt de Opdrachtgever een herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is de Opdrachtnemer gerechtigd om wettelijke rente en buitenrechtelijke kosten conform de wet aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Vertrouwelijkheid en privacy

 • Kind in Kracht coaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is met betrekking tot de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is verteld of als logisch gevolg uit de aard van de informatie.
 • Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezaghebbende ouders/vertegenwoordigers en, indien relevant, van het Kind zelf.
 • Kind in Kracht coaching gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens van de Opdrachtgever en het Kind, in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Aansprakelijkheid

 • Kind in Kracht coaching zet zich ervoor in de Overeenkomst naar beste deskundigheid en vermogen uit te voeren. De Opdrachtnemer heeft een inspanningsplicht, geen resultaatplicht.
 • Kind in Kracht coaching is alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan de Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst indien de Opdrachtnemer ter zake in verzuim is.
 • Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel eigen risico.
 • Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is de aansprakelijkheid vermeerderd tot het bedrag dat met de Overeenkomst is gemoeid, doch maximaal berekend over de duur van een periode van 5 coachsessies.
 • Kind in Kracht coaching kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende bepaling, indien de schade het gevolg is van diens opzet of grove schuld.

 

Klachten en geschillen

 • Kind in Kracht coaching stelt alles in het werk om een voor Opdrachtgever, Kind en Opdrachtnemer prettige samenwerking te bewerkstelligen. Wanneer de Opdrachtgever toch een klacht heeft, kan deze de Opdrachtnemer er schriftelijk van op de hoogte brengen (vermeld e-mailadres en/ of postadres).
 • De daaropvolgende stap is een persoonlijk gesprek tussen de Opdrachtgever en Kind in Kracht coaching, waarin de Opdrachtnemer haar best doet om tot een oplossing te komen die voor iedereen bevredigend is.

 

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 • Kind in Kracht coaching is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luiden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand zijn gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Slotbepaling

 • Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing